IMG
Drobečková navigace

Úvod > Rodiče a žáci > Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Vážení žáci,

nacházíte se na stránce, která se týká maturitní zkoušky. Naleznete zde všechny důležité informace a termíny konání této zkoušky.


Termíny maturitních zkoušek - podzim 2024

Písemná zkouška (profilová ČJL, ANJ) - 9. a 10. září 2024

Praktická zkouška - 12. září 2024

Ústní zkouška - 18. září 2024


Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Zkušební komise maturitní zkoušky pro školní rok 2023/2024

Termíny maturitních zkoušek pro školní rok 2023/2024

Seznam titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce 2023/2024

Hodnocení písemných maturitních prací z ČJL pro školní rok 2023/2024

Hodnocení písemných maturitních prací z ANJ pro školní rok 2023/2024

Maturitní práce

Vzory všech dokumentů potřebných pro psaní maturitní práce ke stažení níže.

Témata – maturitní práce

Desky maturitní práce

Titulní strana maturitní práce

Zadání maturitní práce a evidenční list

Anotace maturitní práce

Formální úprava maturitní práce

Důležité dokumenty pro vypracování MP

MS Word – publikace

Návod na úpravu MP

Harmonogram maturitních zkoušek

Nepovinné předměty MZ (školní části) – z předmětu Ekonomika, Matematika

Profilová část MZ se skládá:

1. Písemná část – vypracování maturitní práce

2. Praktická část – analýza a mikrobiologie v laboratoři

3. Ústní část

Témata ústní MZ – profilová část:

Anglický jazyk

Chemie potravin

Technologie potravin

Ekonomika

Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky.

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2023 pro jarní zkušební období
  • 26. června 2024 pro podzimní zkušební období

Společná část

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky (pro žádný obor vzdělání tedy není zákonem stanovena povinnost maturovat z matematiky).

Zkoušku z cizího jazyka lze konat z anglického, francouzského, německého, ruského nebo španělského jazyka. Žák si však může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání (více podrobností viz § 14 maturitní vyhlášky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky (v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo z matematiky rozšiřující.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části jsou koncipovány v souladu s platnými katalogy požadavků, které vymezují očekávané vědomosti a dovednosti, které mohou být ověřovány v rámci společné části maturitní zkoušky a k jejichž získání směřuje výuka v oborech středního vzdělávání ukončených maturitní zkouškou. Zkoušky se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Profilová část

Obdobně jako ve společné části je povinnou zkouškou pro všechny žáky zkouška z českého jazyka a literatury. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto cizího jazyka. Žáci se dále přihlašují k dalším 2 nebo 3 povinným profilovým zkouškám ze školní nabídky povinných zkoušek (počet povinných zkoušek je pro každý obor vzdělání stanoven v rámcovém vzdělávacím programu).

Profilová část se tak může skládat celkem ze 3–5 povinných zkoušek v závislosti na volbě druhé povinné zkoušky žáka ve společné části a na počtu „dalších“ profilových zkoušek stanovených rámcovým vzdělávacím programem. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Základní pravidla pro konání maturitní zkoušky

Pro složení maturitní zkoušky je potřeba vykonat úspěšně obě její části. K získání maturitního vysvědčení stačí, aby žák vykonal úspěšně všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

Didaktické testy ve společné části jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pro školní rok 2023/2024 budou kritéria vydána nejpozději do 31. března 2024. Hodnocení zkoušek profilové části stanovuje ředitel školy v souladu s pravidly stanovenými školským zákonem a maturitní vyhláškou.

Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem 3 pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.

Uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění uvedených v příloze č. 3 k maturitní vyhlášce č. 177/2009 Sb.

Podrobné informace k uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky naleznete v části Úpravy podmínek nebo v samotné maturitní vyhlášce.

Všechny potřebné informace k Maturitní zkoušce