Vyhlášení I. kola přijímacího řízení 2018/19

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

první kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního a dálkového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o.

Podání přihlášky do 1. března 2018.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

 

Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se konají.

Termín jednotné přijímací zkoušky 2018.

  1. termín – 12. 4. 2018
  2. termín – 16. 4. 2018

Náhradní termín – 10. 5 2018/11. 5. 2018

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro tříleté obory vzdělání (23. 4. 2018)

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou (pro žáky denního studia).

Uchazeči dálkové formy studia budou kontaktováni ředitelkou školy do konce dubna 2018 (nebudou jim přiřazována registrační čísla).

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitelky školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro nástavbové studium (30. 4. 2018)

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitelky školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Říčanech dne 29. 1. 2018

Ing. Evelina Wernerová

ředitelka školy

 

Dokument o vyhlášení I. kola přijímacího řízení v pdf.