Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

první kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního a dálkového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o.

Podání přihlášky do 1. března 2018.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

 

Přijímací zkoušky pro nástavbové studium se konají.

Termín jednotné přijímací zkoušky 2018.

  1. termín – 12. 4. 2018
  2. termín – 16. 4. 2018

Náhradní termín – 10. 5 2018/11. 5. 2018

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro tříleté obory vzdělání (23. 4. 2018)

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitelky školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro nástavbové studium (30. 4. 2018)

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitelky školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V Říčanech dne 29. 1. 2018

Ing. Evelina Wernerová

ředitelka školy

 

Dokument o vyhlášení I. kola přijímacího řízení v pdf.