Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

třetí kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního a dálkového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o pro školní rok 2022/2023.

 

Podání přihlášky do 30. června 2022.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání + doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

 

 

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
  • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
  • Uchazeči musí mít bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá.
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
  • Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro tříleté obory vzdělání

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do
10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Dokument k vyhlášení 3. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE

 

V Říčanech dne 19. 4. 2022

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA

ředitel školy