Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/20

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

druhé kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového a nástavbového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o.

Podání přihlášky do 31. května 2019.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Přijímací zkoušky pro tříleté obory a nástavbové vzdělání se ve 2. kole přijímacího řízení nekonají.

 

Vyhlášení druhého kola ke stažení ZDE.