Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Dokument k vyhlášení 1. kola ZDE


Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

první kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o.

 

Podání přihlášky do 1. března 2021.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

 

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

Přijímací zkoušky pro dvouleté nástavbové studium se nekonají.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro tříleté obory vzdělání (22. 4. 2021)

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do 10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro nástavbové studium (28. 4. 2021)

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem. Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí. Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou studia na nástavbě je získání středního vzdělání s výučním listem. Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

V Říčanech dne 5. 1. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy

 

Počty přijímaných žáků ve školním roce 2021/2022

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet žáků
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 5
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 18
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 12