Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a zákonem č. 500/2004 Sb. – správní řád, vše ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy

první kolo přijímacího řízení

pro přijímání do prvních ročníků denního, dálkového studia a denního nástavbového studia na SOŠ stravování Říčany s. r. o pro školní rok 2022/2023.

 

Podání přihlášky do 1. března 2022.

Součástí přihlášky jsou informace o chování a prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků ZŠ (u nástavbového studia z posledních dvou ročníků SŠ) a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání + doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Přijímací zkoušky pro tříleté obory vzdělání se nekonají.

Přijímací zkoušky pro dvouleté nástavbové studium se konají.

 

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
 • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
 • Uchazeči musí mít bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá.
 • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
 • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitele školy přiloží nejpozději do 1. března 2022
 • Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2022/23 konají.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: úterý 12. dubna 2022, 1. náhradní termín: 10. května 2022
  2. termín konání zkoušky: středa 13. dubna 2022, 2. náhradní termín: 11. května 2022
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 20 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro tříleté obory vzdělání (22. 4. 2022)

 

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod registračními čísly ve škole a na webových stránkách školy www.sosricany.cz, rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zletilým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům poštou.

Je možné do školy telefonovat nebo se informovat osobně.

Zápisový lístek je nutné odevzdat na naši školu neprodleně po rozhodnutí o přijetí, nejpozději do
10 pracovních dnů.

Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí pro nástavbové studium (28. 4. 2022)

Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy pod registračním číslem. Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí nezasílá.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel školy doručí rozhodnutí o nepřijetí. Upozorňujeme uchazeče, že podmínkou studia na nástavbě je získání středního vzdělání s výučním listem. Uchazeč má právo se odvolat proti rozhodnutí ředitele školy, a to do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Dokument k vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ke stažení ZDE

 

V Říčanech dne 5. 1. 2022

 

Mgr. Daniel Vančura, MBA

ředitel školy