Úřední deska

Informace o provedené kontrole ČŠI

Ve dnech 23. – 27. listopadu 2018 proběhla na naší škole kontrola spojená s činností školy provedena Českou školní inspekcí. Úplné znění inspekčních zpráv je k dispozici na webových stránkách www.csicr.cz

 


Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021


Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
 • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
 • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
 • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
 • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitelky školy nejpozději do 1. března 2020

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se konají prostřednictvím centrálně zadávaných a vyhodnocovaných testů.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a hodnocení znalostí uvedeného v přihlášce ke studiu:

 • průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
 • průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
 • uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný
 • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař
 • (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)

Organizace přijímacích zkoušek

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku. Každý uchazeč může písemný test z českého jazyka a písemný test z matematiky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud konal uchazeč zkoušku dvakrát, započítává se mu do celkového hodnocení lepší výsledek z písemného testu.

Termíny jednotné přijímací zkoušky (pouze pro první kolo přijímacího řízení, v dalších kolech se JPZ na naší škole nekoná)

 1. termín: 14. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na prvním místě na přihlášce), náhradní termín: 13. 5. 2020
 2. termín: 15. 4. 2020 (pro uchazeče, kteří mají školu na druhém místě na přihlášce), náhradní termín: 14. 5. 2020

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči 14 dnů před konáním 1. termínu JPZ, tedy nejpozději 28. 3. 2020. Ve stanovených termínech bude probíhat i motivační pohovor. Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil ředitelce školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

 

Bližší informace budou zveřejněny nejpozději 31. 1. 2020

 


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 25
Cukrář 29-54-H/01 denní 8
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 12
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 15
Cukrář 29-54-H/01 dálková 25
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 20
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 15

V Říčanech 17. 10. 2019

Ing. Evelina Wernerová, ředitelka školy