Závěrečné zkoušky

Termíny závěrečných zkoušek 2020/21 (Září 2021 – náhradní a opravný)

Písemná zkouška: ve školním roce 2020/21 se nekoná (prominuta rozhodnutím ředitele školy)

Praktická zkouška: 7. září 2021

Ústní zkouška: 14. září 2021


Žáci konají zkoušky podle pravidel jednotné ZZ. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut, pro žáky se SVP 300 minut. Žáci písemně zpracují samostatnou odbornou práci, která je součástí praktické zkoušky a jejíž výsledky se promítají do klasifikace praktické zkoušky. Cizojazyčná část SOP se řídí pravidly JZZZ. Cizím jazykem je hlavní jazyk, tedy angličtina, ve výjimečných případech (viz. ŠVP) to může být i druhý cizí jazyk, tedy němčina.

Úprava JZZZ ve školském zákoně ZDE


Organizace závěrečné zkoušky

Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).

Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

 

Písemná zkouška

Pro písemnou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

 

Praktická zkouška

Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje.

 

Ústní zkouška

Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

 

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky

Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

 

Využití jednotného zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Při využití jednotného zadání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola v souladu s § 16 zákona č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Dále se řídí vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.


Dokumenty ke zpracování Samostatné odborné práce obdrží žáci prostřednictvím google učebny

Bližší informace ke zpracování, konzultacím a odevzdání SOP obdrží žáci při losování témat od jednotlivých vyučujících. 


Od školního roku 2014/15 skládají naši studenti Jednotné zadání závěrečných zkoušek.

NZZ


Otázky ze světa práce ke stažení ZDE


plakat_nzz