Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

  • Přijímací zkoušky se nekonají.
  • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
  • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
  • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
  • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitele školy nejpozději do 1. března 2021

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2021/22 nekonají.

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků hodnocení znalostí uvedeného v přihlášce ke studiu:

  • průměr známek v II. pololetí 2. ročníku učebního oboru
  • průměr známek v I. pololetí 3. ročníku učebního oboru
  • uchazeč nesmí být v I. pololetí 3 ročníku učebního oboru hodnocen známkou nedostatečný
  • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)

Přihlášky

Přihláška je k dispozici ke stažení ZDE

Přihlášky se podávají řediteli školy osobně nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2021. Přihláška je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce.


Organizace přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška na nástavbové studium se na naší škole nekoná. Uchazeči o studium budou přijati bez přijímací zkoušky.
Aktuální informace MŠMT k jarnímu termínu přijímacích zkoušek naleznete zde.

 


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 5
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 8
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 12

V Říčanech 20. 10. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy