Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (učební obory)

Denní + dálkové studium:

 • Přijímací zkoušky se nekonají.
 • Uchazeči musí mít splněné základní vzdělání.
 • Žáci absolvují vstupní pohovor, kde se zjišťuje zájem o obor.
 • Uchazeči musí mít  bezproblémové chování, známka z chování musí být velmi dobrá .
 • Zdravotní způsobilost ke studiu oboru, kterou potvrdí praktický lékař (dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-211)
 • Potvrzenou přihlášku lékařem doručí uchazeč k rukám ředitele školy přiloží nejpozději do 1. března 2022
 • Součástí přihlášky je doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

Kritéria pro přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 (nástavbové studium)

Denní studium:

Přijímací zkoušky se pro školní rok 2022/23 konají.

Jednotná přijímací zkouška:

 • Organizace a administrace: Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CZVV).
 • Forma zkoušky: písemný test z českého jazyka a literatury, písemný test z matematiky.
 • Termín konání zkoušky – v prvním kole stanovilo MŠMT dva termíny:
  1. termín konání zkoušky: úterý 12. dubna 2022
  2. termín konání zkoušky: středa 13. dubna 2022
 • Testová zadání k procvičení: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

Kritéria přijímacího řízení:

 • studijní průměr z konce osmé třídy: 10 %,
 • studijní průměr z pololetí deváté třídy: 20 %,
 • výsledek jednotného testu z českého jazyka: 50 %,
 • výsledek jednotného testu z matematiky: 10 %.
 • výsledek školní části testu z anglického jazyka: 10%.
 • + přihlédnutí k docházce na přípravné kurzy

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí / nepřijetí:

 • Bude odesláno / zveřejněno na webových stránkách školy ihned po zpřístupnění hodnocení uchazeče v CZVV, nejpozději 28. dubna 2022.
 • Obdržíte-li rozhodnutí o přijetí: neodevzdáváte zápisový lístek
 • Obdržíte-li rozhodnutí o nepřijetí: při přetrvávajícím zájmu o studium musíte do 3 pracovních dnů podat odvolání.

Přihláška ke studiu:

prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Přihlášky se podávají řediteli školy osobně nebo zasláním na adresu školy a to do 1. března 2022. Přihláška je zároveň přihláškou k jednotné přijímací zkoušce.


Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023:

obor vzdělání kód oboru forma studia přijímaný počet
Řezník-uzenář 29-56-H/01 denní 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 denní 20
Cukrář 29-54-H/01 denní 8
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 denní 10
Řezník-uzenář 29-56-H/01 dálková 10
Kuchař- číšník 65-51-H/01 dálková 10
Cukrář 29-54-H/01 dálková 15
Pivovarník-sladovník 29-51-H/01 dálková 15
Technologie potravin 29-41-L/51 denní 20

V Říčanech 28. 10. 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy