Kritéria hodnocení na vysvědčení za první pololetí

Kritéria hodnocení na vysvědčení za první pololetí školního roku
2020/2021 na SOŠ stravování Říčany s. r. o.:

1. Klasifikace žáka v rámci prezenční výuky v prvním pololetí
2. Hodnocení distanční výuky
– účast na distanční výuce
– aktivita při distanční výuce
– osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem
s učiteli i spolužáky
– řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita
– to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.)
– to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly
– to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve
osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení
používat
– klasifikace písemných testů, seminárních prací a dalších
vypracovaných úkolů z distanční výuky
3. Při hodnocení bude využito klasifikace

 

V Říčanech dne 6. ledna 2021

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy