Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Dvořáková

Kontakt: E: r.dvorakova@sosricany.cz, MT: 737 568 116

Studijní oblast:

• Pomoc žákům prvních ročníků při řešení problémů spojených s přechodem na SŠ a SOU
• Řešení studijních problémů žáků vyšších ročníků
• Spolupráce s vyučujícími
• Spolupráce s vedením školy
• Spolupráce s rodiči

Výchovná oblast:

• Sběr informací pro poradenskou práci ve výchovné oblasti
• Řešení výchovných problémů

Oblast profesního poradenství

• Poradenství v oblasti dalšího studia
• Poradenství v oblasti zaměstnání

Ostatní poradensko-konzultační činnost

• Poradenství v oblasti osobních problémů
• Prezentační a propagační činnost Vedení základní evidence

1. Studijní oblast

Pomoc žákům prvních ročníků při řešení problémů spojených s přechodem na SŠ

• ve spolupráci s TU získání základních informací o žácích 1. ročníků
• zorganizování seznamovací hodiny a spolupráce při formování třídního kolektivu
• seznámení s náplní a cíli výchovného poradenství ve škole a s možností praktického využití této instituce školy ze strany žáků a jejich rodičů
• evidence žáků s diagnostikovanými poruchami učení
• průběžné vyhodnocování prospěchu a chování prvních ročníků, vytipování žáků s problémy ve výchovně vzdělávacím procesu – poradenské rozhovory s žáky a rodiči
• navázání spolupráce s TU prvních ročníků
• průběžné konzultace s vedením školy a s vyučujícími

Řešení studijních problémů žáků vyšších ročníků

• vyhledávání problémových žáků ve spolupráci s třídním učitelem a s ostatními vyučujícími
• sledování žáků s problémy ve VVP ( v 1. ročníku ) v průběhu dalšího studia
• individuální řešení studijních neúspěchů s žákem, s rodiči, vyučujícími, odbornými pracovišti (PPP)

Spolupráce s vyučujícími školy

• podchycení žáků se specifickými poruchami učení
• pomoc při řešení výchovných problémů, účast na jednáních s rodiči
• spolupráce s vyučujícími jazykových (i ostatních) předmětů v problematice specifických vývojových poruch – konzultace, vhodné formy a metody práce

Spolupráce s vedením školy

• spolupráce v jednání s příslušnými institucemi, popř. s ostatními školami v regionu
• poskytnutí základního bloku informací o studijní problematice

Spolupráce s rodiči

• účast na schůzkách třídních učitelů s rodiči žáků I. ročníků
• konzultační hodiny pro rodiče
• účast na individuálních konzultacích s rodiči problémových studentů organizovaných TU (pokud o to TU požádají)
• zprostředkování kontaktu s odbornými pracovišti

2. Výchovná oblast

Sběr informací pro poradenskou práci ve výchovné oblasti

• projevy záškoláctví, agresivity, výkyvů v chování v jejich počátku
• vyhodnocování těchto projevů z hlediska jejich závažnosti a možných důsledků
• poradenské rozhovory s žáky, rodiči, vyučujícími – hledání příčin a možných okamžitých korekcí v oblasti chování

Řešení výchovných problémů

• minimalizace vlivu faktorů, které toto chování vždy startují
• korigování nevhodného chování žáků vůči sobě navzájem a také k pracovníkům školy
• po konzultaci a souhlasu rodičů odesílání k odborným vyšetřením (PPP, SVP, odborný lékař, Poradna pro rodinu)
• konzultace o přístupu k těmto žákům pro vyučující
• vedení žáků ke zvládnutí chování v krizových situacích

3. Oblast profesního poradenství

Poradenství v oblasti dalšího studia

• soustřeďování základních informací o možnostech dalšího studia na VŠ a VOŠ
• soustřeďování informací o možnostech přestupu na jinou střední školu, či SOU pro potřeby studentů prvních a druhých ročníků
• vytvoření dostatečného časového prostoru pro konzultace s žáky (a jejich rodiči), kteří mají zájem pokračovat v dalším studiu
• návštěva veletrhu pomaturitního vzdělávání (Gaudeamus) s žáky končících ročníků

Poradenství v oblasti zaměstnání

• sběr informací o nabídkách volných pracovních míst, na úřadech práce, prostřednictvím internetu, v tisku
• spolupráce s úřadem práce

4. Ostatní poradensko-konzultační činnost

Prezentační a propagační činnost

• informační, poradenská a konzultační činnost při prezentacích školy a jejich oborů na základních školách a při prezentačních přehlídkách na veřejnosti
• dny otevřených dveří

Poradenství v oblasti osobních problémů

• poskytnutí možnosti o problémech otevřeně hovořit a být vyslechnut
• pokud je to nutné a možné zprostředkování odborné pomoci

Vedení základní evidence

• konzultačních hodin
• žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s diagnostikovanými poruchami učení, se zdravotním postižením, zprávy z PPP a SPC)
• podklady pro žáky se SVP v maturitních ročnících (žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky – PUP MZ)
• řešených problémů
• přihlášek na VOŠ, VŠ
• dalšího studia a uplatnění našich absolventů (pokud lze zjistit)

Průběh výchovné práce :

Září

• ve spolupráci s TU získání základních informací o žácích 1. ročníků
• zorganizování seznamovací hodiny, informace o studiu, seznámení s náplní a cíli výchovného poradenství ve škole a s možností praktického využití této instituce školy ze strany žáků a jejich rodičů
• spolupráce při formování třídního kolektivu, usnadnění přechodu ze ZŠ na SŠ
• evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s diagnostikovanými poruchami učení, se zdravotním postižením, zprávy z PPP a SPC, kontrola termínů platnosti vyšetření) • zprostředkování diagnostiky a zpracování podkladů pro žáky se SVP v maturitních ročnících (žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky – PUP MZ)
• aktualizace kontaktů na odborná poradenská pracoviště
• seznámení s organizačními pokyny MŠMT pro daný školní rok
• získání přehledu o problémových žácích od třídních učitelů

Říjen

• průběžné vyhodnocování prospěchu a chování prvních ročníků, vytipování žáků s problémy ve výchovně vzdělávacím procesu
• individuální řešení studijních neúspěchů s žákem, s rodiči, vyučujícími, odbornými pracovišti (PPP)
• spolupráce s vyučujícími jazykových (i ostatních) předmětů v problematice SVP – konzultace, vhodné formy a metody práce
• zpracování aktuálních internetových odkazů pro volbu dalšího studia, př. povolání
• setkání s výchovnými poradci

Listopad

• na základě čtvrtletního hodnocení podchycení žáků, kteří mají výukové potíže, možnosti řešení ve spolupráci s jednotlivými učiteli, žáky a jejich rodiči
• prezentace činnosti na dnech otevřených dveří, poskytnutí informací a informačních materiálů
• základní informace o možnostechnástavbového studia

Prosinec

• poradenská činnost – vedení žáků ke zvládnutí chování a jednání v krizových situacích (předvánoční období)
• individuální poradenství v oblasti osobních problémů
• volba vhodných volnočasových aktivit

Leden

• pomoc při orientaci v možnostech dalšího studia žáků (zajištění informačních materiálů, přihlášek, UN se seznamem SŠ, informace o dnech otevřených dveří na SŠ, informační nástěnka)
• individuální poradenská činnost v maturitních ročnících v souvislosti s výběrem dalšího studia a odesláním přihlášek k dalšímu studiu

Únor

• organizační pomoc při vyplňování přihlášek na SŠ, kontrola správnosti vyplnění přihlášek
• aktualizace seznamu žáků se SVP pro II. pololetí
Březen
• průběžné konzultace s žáky v oblasti osobních i studijních problémů

Duben

• na základě čtvrtletního hodnocení individuální řešení studijních neúspěchů s žákem, s rodiči, vyučujícími, př. s odbornými pracovišti (PPP)
• seznámení s výsledky přijímajícího řízení a s podkladovými materiály přijatých žáků
• individuální poradenská činnost – vedení žáků ke zvládnutí chování v krizových situacích (předmaturitní období)

Květen

• soustřeďování informací o možnostech přestupu na jinou střední školu, či SOU pro potřeby studentů prvních, případně i druhých ročníků
• vypracování přehledu podaných přihlášek k dalšímu studiu
• sběr informací o nabídkách volných pracovních míst, na úřadech práce, prostřednictvím internetu, v tisku

Červen

• kontrola evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyřazení žáků končících studium
• kontrola termínů platnosti vyšetření z PPP a SPC, příprava materiálů pro příští rok
• hodnocení školního roku z pohledu výchovného poradce

Pedagogicko-psychologická poradna Říčany

Školní 2400/4

251 01 Říčany

tel: 731 417 201

 

Pedagogicko-psychologická poradna

Hrdinů 175

251 63 Stránčice

tel: 731 417 201

 

Školní psycholog

Mgr. Martin Galbavý

Hlavní 105

140 00 Praha 4

tel: 608 411 862