GDPR

Vážení rodiče a zletilí žáci,

od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Nařízení Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož název je zpravidla zkracován na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR (General Data Pretection Regulation). Jedná se o dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu osobních údajů ve světě. Vzhledem k tomu, že škola zpracovává velké množství osobních údajů žáků, rodičů, zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, která Střední odborná škola stravování s. r. o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (dále jen SOŠSS) shromažďuje a zpracovává, jsou údaje, které mu ukládá zákon nebo nezbytně nutné k zajištění výchovně vzdělávacího procesu, či bezpečí žáků (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, apod.). Zákonem je také dáno zpracování osobních údajů o zákonném zástupci (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, email, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vymezení styku s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií a videí žáků na webových stránkách a v místním tisku, předání osobních údajů žáků poskytovateli exkurze, apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či v písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. SOŠSS tyto údaje shromažďuje a využívá pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. školní matrika) a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu se Školským zákonem a Zákonem o spisové službě.

 

V Říčanech dne 1. 9. 2020

Mgr. Daniel Vančura, MBA, ředitel školy

 

Pověřenec školy:

Mgr. Jaroslav Kratochvíl

tel.: 730 517 754

e-mail: j.kratochvil@sosricany.cz


Záznamy o činnostech zpracování:

Záznam o činnostech – školní matrika, evidenční listy

Záznam o činnostech – Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech – Přijímání ke střednímu vzdělávání

Záznam o činnostech – Průběh vzdělávání na SŠ

Záznam o činnostech – Ukončování vzdělávání na SŠ

Přehled právních předpisů školy ke GDPR


Informovaný souhlas

Informace o zpracování osobních údajů žáků SOŠ stravování Říčany s. r. o.

Podmínky ochrany osobních údajů